Prima Pagină | Cine Suntem | Obiective | Cum Poţi să ajuţi | Comunitate | Membrii | Contact

Statutul Asociaţiei "Faptele Credinţei"

CAP.I DISPOZIŢII GENERALE


Art.1 Denumirea asociaţiei este “FAPTELE CREDINŢEI”. Aceasta va fi folosită pe toate înscrisurile emise de asociaţie din momentul recunoaşterii sale prin hotărârea judecătorească definitivă.

Art.2 Asociaţia este persoană juridică română, apolitică, neguvernamentală, nonprofit şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile O.G, 26/30.01.2000, modificată şi completată prin O.G. 37/30.01.2003 şi ale prezentului statut.

Art.3 Asociaţia este constituită pe durată nelimitată, cu începere de la data dobândirii personalităţii juridice.

Art.4 Consiliul Director al asociaţiei poate hotărî oricând schimbarea sediului.

Art.5 Prin hotărârea Consiliului Director asociaţia va putea să colaboreze cu alte asociaţii din ţară şi din străinătate.

Art.6 Patrimoniul iniţial al asociaţiei este format din aportul în bani în valoare de 400 lei depus de fondatori la data constituirii. La data intrării bunurilor prezente şi viitoare în inventarul asociaţiei, acestea devin proprietatea exclusivă a asociaţiei şi vor fi utilizate conform hotărârii Consiliului Director.
Asociaţia poate investi în bunuri mobile sau imobile, depozite bancare, drepturi de proprietate sau în orice alt mod potrivit cu scopurile acesteia.

Art.7 În afara celor de mai sus, constituite la data înfiinţării asociaţiei, patrimoniul asociaţiei va mai fi format din veniturile provenite din:

 • cotizaţiile anuale ale membrilor săi;
 • donaţii sau legate constând în bunuri mobile sau imobile sau în alte valori pecuniare;
 • achiziţionări de bunuri şi valori de către asociaţie;
 • sponsorizări;
 • finanţări nerambursabile acordate de organisme interne şi internaţionale pe baza obiectivelor propuse;
 • venituri nete din activităţi economice directe ce se vor folosi în totalitate pentru realizarea scopurilor asociaţiei;
 • dobânzile şi dividendele rezultate prin plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 • resursele obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • alte venituri prevăzute de lege.

Toate acestea vor fi utilizate numai pentru realizarea scopurilor
asociaţiei.

CAP.II SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art.8 Asociaţia “FAPTELE CREDINŢEI” are ca scop desfăşurarea următoarelor activităţi :

 • de asistenţă religioasă, socială şi educaţională;
 • ajutorarea unor persoane nevoiaşe;
 • acordarea de ajutoare umanitare;
 • asigurarea hranei şi mese zilnice;
 • îngrijirea sănătăţii;
 • de educaţie privind igiena şi sănătatea;
 • sprijinirea familiilor cu copii mici şi a persoanelor cu handicap;
 • sprijinirea familiilor monoparentale şi a copiilor orfani;
 • colectare de alimente, haine şi cărţi;
 • turism cultural-religios;

Pentru atingerea scopurilor propuse, asociaţia are următoarele obiective:

 • Asigurarea hranei pentru săraci;
 • Asigurarea unor aşezăminte de odihnă pentru bătrâni, pentru familii cu persoane handicapate sau cu copii mici, dându-le astfel posibilitatea de a se relaxa şi a se reface;
 • Acordarea de ajutor şi adăpost pentru persoanele care nu-şi pot purta singure de grijă;
 • Iniţierea şi sprijinul oricăror acţiuni de caritate şi umanitare în scopul ajutorării oricăror persoane aparţinând categoriilor sociale defavorizate;
 • Colectare de alimente, haine si cărţi.

Orice modificare a obiectivelor asociaţiei se va face de către membrii fondatori.

Art.9. Pentru realizarea acestor scopuri asociaţia va deschide conturi în lei şi valută pentru primirea fondurilor de sprijinire, a sponsorizărilor, a donaţiilor. Preşedintele asociaţiei este împuternicit să desemneze persoanele autorizate să opereze în aceste conturi, cu drept de semnătură.

CAP. III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

Art.10 Organele asociaţiei sunt:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul Director;
 • Comisia de Cenzori.

Art.11 Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor. Adunarea Generală se intruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori. Competenţa Adunării Generale cuprinde:

 • stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 • alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 • alegerea şi revocarea Comisiei de Cenzori;
 • înfiinţarea de filiale, reprezentanţe şi alte unităţi de promovare;
 • modificarea actului constitutiv şi a statutului
 • dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut

Art.12 Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii.

Art. 13 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 • aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art.14 Cenzorul este organul de control financiar intern al asociaţiei
şi este numit de Consiliul Director. Cenzorul va trebui să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie cetăţean român;
 • să fie expert contabil sau contabil autorizat;
 • să nu se înrudească cu vreunul din membrii Consiliului director;
 • să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni economice sau de altă natură care să-l facă incompatibil cu această calitate.

Art.15 Cenzorul are următoarele atribuţii:

 • verifică inopinat sau periodic gestionarea patrimoniului asociaţiei;
 • întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 • poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art.16 Asociaţia are buget propriu de venituri şi cheltuieli a cărui stabilire, execuţie şi încheiere se fac în condiţiile prezentului statut. Asociaţia poate înfiinţa societate comercială.
Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie. Asociaţia poate efectua cheltuieli în limita mijloacelor disponibile şi bugetului adoptat, în vederea organizării acţiunilor sale pentru realizarea obiectivelor propuse.

CAP.IV MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.17 Calitatea de membru al asociaţiei poate fi obţinută de orice persoană fízică, majoră, indiferent de sex, vârstă, naţionalitate, cetăţenie, convingeri politice sau religioase care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • şi-a manifestat dorinţa în acest scop;
 • şi-a luat obligaţia să respecte actul de constituire şi statutul asociaţiei;
 • declară că face tot ce depinde de el pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei. Calitatea de membru nu este transmisibilă.

Art.18 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

 • să facă parte din organele asociaţiei;
 • să se retragă din asociaţie, dar fără dreptul de a solicita restituirea cotizaţiei sau a celorlalte donaţii făcute;
 • să li se acorde calitatea de membru de onoare dacă aduc contribuţii importante de ordin moral sau material

Art.19 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

 • să cunoască şi să respecte prevederile statutului;
 • să achite cu regularitate cotizaţiile;
 • să participe la activităţile asociaţiei şi să-şi pună competenţa în slujba realizării scopurilor asociaţiei;
 • să participe cu propuneri la întocmirea programelor;
 • să contribuie la creşterea prestigiului asociaţiei

Art.20 Membrii asociaţiei îşi pierd calitatea prin:

 • nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul statut;
 • săvârşirea unor fapte ilegale, nedemne şi neloiale faţă de asociaţie, membrii acesteia sau societatea civilă;
 • neplata obligaţiilor băneşti pe o perioadă de un an consecutiv;
 • prin cererea adresată adunării generale;
 • prin deces;
 • neparticiparea timp de doi ani la nici o activitate a asociaţiei.

CAP. V. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art.21 Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei “FAPTELE CREDINŢEI”se
va putea efectua în toate cazurile şi prin toate modalităţile prevăzute în capitolul IX din O.G. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată prin O.G. 37/30.01.2003.

CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE

Art.22 Prezentul statut poate fi modificat sau completat prin act adiţional anexat la statut.
Prevederile prezentului statut se completează în tot ce nu este prevăzut în cuprinsul sau cu prevederile O.G. 26/30.01.2000 modificată şi completată cu O.G. 37/30.01.2003 şi ale altor acte normative prezente şi viitoare.

Art.23 Toate modificările şi completările se vor comunica în scris la Judecătoria Slobozia, la care a fost înscrisă asociaţia, în termen de 30 de zile.

Art. 24 Prezentul statut a fost adoptat la data de 21.03.2006.

"După cum trupul fără suflet este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă"
Iacob cap. 2, v. 26

Noutati

Accesaţi această rubrică pentru a afla ultimele noutăţi despre programele desfăşurate de Asociaţia "Faptele Credinţei"!


Pelerinaje Manastiri
Parohia Balta Alba

Doneaza Online


Binefăcători:

Sfanta Manastire Frasinei

Sfânta Mănăstire FrăsineiParteneri Media:

Radio Campus Slobozia


Sponsori:

Evi Tour - Agentie de Turism